-

TTB Flash บัตรกดเงินสดที่ให้คุณพร้อมใช้ทุกสถานการณ์ กดเงินเพียงวันละ1บาท 

 

วันนี้ Admin จะมานอกถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินจากธนาคาร TTB ซึ่งเป็นอีกหนึ่งบริการทางการเงินที่ตอบโจทย์ให้กับใครหลายๆคน ซึ่งจุดเด่นหลักของผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ก็คือ สามารถเบิกเงินสดได้ทันทีผ่านตู้ ATM ได้ทุกธนาคารไม่มีค่าธรรมเนียม และสามารถเลือกรูปแบบการชำระเงินคืนได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น ชำระคืนขั้นต่ำเพียง 3 เปอร์เซ็นต์  หรือสามารถชำระคืนเป็นรายงวดและกำหนดระยะเวลาการชำระคืนได้เอง  แล้วยังสามารถใช้ผ่อนชำระสินค้าและบริการกับร้านที่ร่วมรายการดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 0% แต่ระยะเวลาผ่อนชำระคืนสูงสุดถึง 60 เดือน 

บัตรกดเงินสด TTB Flash สามารถสมัครได้ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกิจการ งานประจำหรือประกอบธุรกิจส่วนตัว ส่วนรายละเอียดและคุณสมบัติข้อกำหนดก็จะมีดังนี้

สำหรับพนักงานประจำ

-จะต้องมีรายได้ไม่น้อยกว่า 15,000 บาทต่อเดือน   และทำงานในสถานที่ปัจจุบันไม่น้อยกว่า 4 เดือน

-มีอายุตั้งแต่ 20 ถึง 60 ปี

 

สำหรับเจ้าของกิจการหรือประกอบธุรกิจส่วนตัว

-จะต้องมีรายได้ไม่น้อยกว่า 30,000 บาทต่อเดือน 

-มีอายุตั้งแต่ 20 ปีถึง 60 ปี 

-ประกอบธุรกิจหรือดำเนินกิจการมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีนับจากวันที่จดทะเบียน 

 

รายละเอียดเอกสารประกอบการยื่นขอสินเชื่อ  บัตรกดเงินสด TTB Flash มีดังนี้

 

สำหรับผู้ที่มีรายได้ประจำ

-สำเนาบัตรประชาชน

-สลิปเงินเดือนย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือนหรือกรณีที่ไม่มีสลิปเงินเดือนให้ใช้หนังสือรับรองเงินเดือนมีอายุไม่เกิน 2 เดือน

-สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 1 เดือน 

-กรณีมีรายได้อื่นๆเพิ่มเติมสามารถยื่นหลักฐานที่มาของรายได้ คำชี้แจงรายละเอียด พร้อมสำเนา statement ย้อนหลัง 6 เดือนที่สามารถบ่งชี้ถึงรายได้ที่เพิ่มเติมนั้นๆ 

 

สำหรับเจ้าของกิจการหรือผู้ที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว 

-สำเนาบัตรประชาชน 

-ในกรณีที่เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน ให้แนบหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน 

-กรณีที่เป็นร้านค้าจะต้องแนบสำเนาใบทะเบียนพาณิชย์/ ใบทะเบียนการค้า 

-สำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจย้อนหลัง 6 เดือน 

 

เพื่อนๆสนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Contact Center โทร  1428 

By admin