-

ประกาศล็อกดาวน์เพิ่มเติมอีก 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ล่าสุดเว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศข้อกำหนดเพิ่มเติมที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (ฉบับที่ 28)  ประกาศล็อคดาวน์พื้นที่เพิ่มเติมอีก 3 จังหวัด 

ราชกิจจานุเบกษา18ก.ค.64(หน้า1)

ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 ซึ่งต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ต่อมาอีกเรื่อยๆ  และได้มีการประเมินสถานการณ์หลังบังคับใช้ ข้อกำหนด  (ฉบับที่ 27) ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 และปรากฏว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ covid19 จะยังไม่ดีขึ้น และยังมียอดผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวนมาก 

ทั้งนี้จึงได้มีการ ยกระดับความเข้มข้นของมาตรการ และข้อบังคับใช้ให้จริงจังเพิ่มขึ้น จากข้อกำหนดที่ประกาศใช้ก่อนหน้านี้  ทั้งนี้ก็เพื่อเร่งแก้ไขและบรรเทาสถานการณ์ให้ขี้คลายโดยเร็ว จึงอาศัยอำนาจตามความมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ. ศ.2548  และมาตรา 11ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ. ศ. 2534 นายกรัฐมนตรีจึงออกข้อกำหนดและข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการทั้งหลาย ซึ่งจะมีผลตั้งแต่ วันที่ 20 กรกฎาคม พ. ศ. 2564 เป็นต้นไป 

ราชกิจจานุเบกษา18ก.ค.64 (1)

ราชกิจจานุเบกษา18ก.ค.64 (2)

ราชกิจจานุเบกษา18ก.ค.64 (3)

ราชกิจจานุเบกษา18ก.ค.64(หน้า2)

ราชกิจจานุเบกษา18ก.ค.64(หน้า3)

ราชกิจจานุเบกษา18ก.ค.64(หน้า4)

ราชกิจจานุเบกษา18ก.ค.64(หน้า5)

ราชกิจจานุเบกษา18ก.ค.64(หน้า6)

By admin